KHILAFAH, KEWAJIBAN SYARIAH – Khutbah Jum’at 28 Agustus 2020